پروژه های انجام شده

  • گرمایش فضا و  تامین آبگرم ویلای مسکونی 2 طبقه واقع در برغان کرج
  • تامین ابگرم بهداشتی  کارکنان کارگاه دامداری واقع درمزرعه کوپین الویرساوه
  • تامین برق خورشیدی  کارکنان کارگاه دامداری واقع در مزرعه کوپین الویرساوه
  • تامین آبگرم خورشیدی ساختمان مسکونی 5 طبقه به صورت منبع دو کویله واقع در یوسف آباد تهران
  • تامین آبگرم خورشیدی ساختمان مسکونی 5 طبقه واستخر خورشیدی واقع در دیباجی تهران
  • تامین آبگرم و استخر خورشیدی ساختمان مسکونی  واقع در شهر کاشان
  • تامین آبگرم بهداشتی مجتمع شهید صنیع خانی
  • تامین روشنایی برق خورشیدی پارک شهرداری منطقه مرزداران تهران

عضویت خبرنامه

: