مخازن و مبدل ویژه خورشیدی

موتور خانه های خورشیدی

در این نوع خاص از مبدل ها میتوان سیستم موتورخانه گاز یا گازوئیل  سوز را به کلکتور های خورشیدی متصل نمود بطوریکه از خروجی مخزن بتوان در سیستم های گرمایش از کف،پکیج ،مخازن دوجداره و کویل دار بصورت همزمان استفاده نمود.

 

عضویت خبرنامه

: